Algemene voorwaarden

Behoudens schriftelijke afwijkende bepaling door Pglas bvba voor akkoord ondertekend zijn de door aangegane verbintenissen onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden. Algemene en/of bijzondere voorwaarden, voorkomend op de documenten van de opdrachtgevers, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zijn ze in de overeenkomst niet uitdrukkelijk gevraagd.

Offertes:

Tenzij anders bedongen, zijn de offertes voor Pglas bvba geldig gedurende 90 dagen en is Pglas bvba enkel door haar offerte gebonden indien de opdrachtgever binnen deze termijn een door hem voor akkoord ondertekend exemplaar overhandigt. Om Pglas bvba te verbinden moet iedere bestelling schriftelijk bevestigd worden. Prijzen zijn steeds onder voorbehoud en richtinggevend. Bij tariefwijziging zullen de prijzen aan de nieuwe tarieven worden aangepast.

Termijnen:

De leverings – en uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. Voor Pglas bvba kan dit bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien de koper/opdrachtgever nalaat de nodige inlichtingen, maten en/of goedkeuring der plans over te maken in geval van overmacht, moeilijkheden bij de bevoorrading van grondstoffen, in vertraging bij het transport enz… De leverings- en uitvoeringstermijnen worden eveneens verlengd indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. Elke vertraging in het overmaken van een voorschot, leidt zonder verder bericht tot een evenredige verlenging van de leveringstermijn.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverd goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten zelfs indien de goederen bewerkingen hebben ondergaan. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven door Pglas bvba verworven ter vergoeding van een mogelijk verlies bij wederverkoop.

Klachten:

Klachten over gebreken en de kwaliteit en/of de conformiteit van de geleverde producten moeten op straffe van niet ontvankelijkheid binnen de 8 dagen na levering/ontvangst per aangetekend schrijven aan Pglas bvba worden overgemaakt. Klachten over de facturen moeten, op straffe van niet ontvankelijkheid, gebeuren bij aangetekend schrijven aan Pglas bvba binnen de 8 dagen na vervaldag factuur.

Betalingen:

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. De betaling is draagbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 12% per jaar worden aangerekend. Daarenboven zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn, welke conventioneel en forfaitair bepaald wordt op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 55. In geval van niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag, houdt Pglas bvba zich het recht voor iedere bestelling of lopend contract ten aanzien van de koper/opdrachtgever te verbreken zonder dat enige schadevergoeding lastens Pglas bvba kan gevorderd worden. De eventueel reeds gemaakte kosten vallen ten laste van de koper/opdrachtgever.

Glas:

Pglas bvba is niet gehouden tot het voorzien in een drukweerstand voor het glas behoudens bij uitdrukkelijke vermelding in de opdracht. De waarborgen glas worden slechts gegeven door de fabrikant en niet door Pglas bvba. Pglas bvba kan hiervoor niet worden aangesproken in rechte.

Weersomstandigheden:

Schade ontstaan ingevolge weersomstandigheden valt niet ten laste van Pglas bvba. Het risico hiervoor ligt bij de koper/opdrachtgever.

Annulering – contractverbreking:

Ingevolge van annulering van de bestelling of in geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever, zal deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd zijn op de waarde van de bestelling. Reeds uitgevoerde werken zullen volledig worden aangerekend. Sowieso blijft het reeds betaalde voorschot verworven.

Ontbinding van de overeenkomst – geschokt vertrouwen:

Wanneer de koper/opdrachtgever nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van Pglas bvba op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe bij aangetekend schrijven van Pglas bvba zal hiervoor volstaan. Indien het vertrouwen en de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper/opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen en de goede uitvoering van de door de koper/opdrachtgever aangegane verbintenissen en vraagstelling en/of onmogelijk maken, behoudt Pglas bvba zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper/opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper/opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Pglas bvba zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zonder dat hiervoor schadevergoeding lastens Pglas bvba kan worden gevorderd.

Geschillen:

In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht van toepassing.

👉 De mogelijkheden van glas eerst met eigen ogen zien? Dat kan! Reserveer hier je afspraak voor een bezoek aan onze showroom. We helpen je met plezier.